మావ యేరియ

మా కోయ్తుర్ బారత్ దేస్నంగ్ మద్య పర్దెస్, మహరాస్ట, చతిస్ గడ్, ఒరిస్స, జార్కండ్ అని తెలంగాన రాస్టల్క్‌నగ పగ్రె మాసి మంతెర్. మావుర జనొబ లగ్-బగ్ ఉంది కరొడ్, వీస లాక్ (1.2 కరొడ్) వేరి మాంది మంతెర్. బద్ రాస్టమ్‌నగ మత్తెకె గిర్ మావుర్ గుటంగ్-కేడెనగ యెవ్స కీసెర్, మాన్-మర్యదతె నియత్నె పిసెర్ మంతెర్. మా కోయ్తుర్ కేడతున్ బచి కియ్వలిర్ ఆందిర్. మా ఆదివాసి కోయ రాజలిర్ తొలె వెలె చొకొట్ రాజ్ తాకుస్తెర్. నమునతున్ వూరంగ్ కిలంగ్ ఇంకెట్క్ నిల్సి మంతంగ్. అవ్ ఇంకె కచర్ గాడ్, చంద్రపూర్, అహెరి, ఉట్నూర్, సిర్పురత సితగొంది, ఉట్నుర్ అని నిర్మల్ జాగనగ మంతంగ్. బతి దుస్రొక్ జాతినుర్ వాసి, వూర్ పొరొ ముచ్లి అర్సి, వూర అదికార్దున్, వూర హకున్ జబర్ దస్తితె యేత్తెర్. పెజెటల్ వాయ్వలిర్ వూర్ దుస్రొక్ జాతినుర్ తమ్వ పొరొల్ అని కీర్తి కమయ్ కియ్లె సూడ్సెర్ మంతెర్. మావుర్ రాజలిర్కున్, మావంగ్ రానికున్, మావంగ్ హకున్ సాటి లడెయ్ కీతుర్ కుమ్రం బీమున్, రాంజి గోండున్, బీర్స ముండన్ మరుంగ్నల్ కీసెర్ మంతెర్. ఇద్ తీర్దె మావ కోయ సమాజ్న యేరియతగ జర్గ్‌సెర్ మంత. బతి మావ జిమ బతల్ ఇత్తెకె, మావుర్ తొత్తుర కీర్తితున్ బడి కీసెర్ పిసన.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.