హైమన్‌డార్ప్ సాబ్

హైమన్‌డార్ప్ సాబ్ (1909-1995) ఆస్‌ట్రియ దేస్నొర్ ఆందుర్. తన్వ జిన్గనితగ చాలిస్ (40) సాల్క్ బారత్ అని నేపల్ దేస్క్‌నగ గుట్టంగ్-కేడెనగ మన్వలిర్ మా దాత్నుర్ లోకుర్ సాటి కామ్ కీతొర్.

వోర్ సాబ్ మొదొడ అదిలాబాద్ జిల్లత, జైనుర్ మండల్త మర్లవాయి ఇన్వల్ నాటె 1941-1943 సాల్కున్ నడ్డుమ్ మత్తొర్. అస్కె కోయ బాసతున్ సుద్రి కియ్లె  అని రాకి కియ్లె సాడంగ్ సురు కీతొర్. అని మావ రీతి-రివజున్ బారెతె పుస్తక్ లిహి కీతొర్. వోన వెయ్లొన పొరొల్ బెట్టి ఎలిజబెత్. 1989 సాల్ వేరి మర్లవాయి వోర్ సాబ్ వాసెర్-సొంజెర్ మత్తొర్. మరన్ ఆత పెజె వూర్కున్ హేతు కియ్లె, మావ సమజ్నుర్ వెలెటిర్ హర్ సాల్ పూస్ మహిన అక్ర (11) తారికున్ నేటి, వూరంగ్ పుత్లనగ వాజ-గాజతె పూజ పతెర కీంతెర్. అద్ తీర్దె మావ జాతితున్ సాటి వోర్ కీత కామున్ హేతు కీసి మాన్ సీంతెర్.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.