మావ బాసత తొలెత లిపి

మావొర్ పేందొర్ లింగు తాదొ (నార్‌: గుంజడ. మండల్: నార్నుర్. జిల్ల: అదిలాబాద్) తొలె 1942వ సాల్తగ, మావ గోండి లిపిత పుస్తక్ లిహి కీతొర్. అదె నాట్నొర్, కోట్నక జంగు తాదొ, 2007వ సాల్దగ, ఇద్ పుస్తకున్ మా సాటి వాచి కీతొర్. వోర్ వాచి కీనెకె రికర్డింగ్ కీసి మా సమ్దిర పాయ్దతున్ సాటి ఇర్తొమ్. మిరట్ గిర్ అదెన్ ఇగెటల్ కేంజ వచ్చొ.

Downloads:
  • గుంజడతొర్ కోట్నక జంగున పుస్తక్ Download 14.03 MB

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.