ఇగె దుస్రొక్ బాసంగ్ కరిలె పుస్తక్ మంతంగ్.

 

 

ఇద్ డగుర్ పుస్తక్నగ గోండి-తెలుగు-ఇంగ్లిస్-హింది-కొలమి ఇన్వలిక్ సియుంగ్ బాసనె గొస్టింగ్ లిహి కీసి మంతంగ్. ఇదెన్ పొరొ అహ్చ్‌తెకె అద్ కోలె మాంత.

 

అని ఇవ్ సియుంగ్ బాసంగ్ మూంద్ లిపినె లిహి కీసి మంతంగ్. మరట్ ఇంగ్లిస్, హింది అని తెలుగు కరిలె కామి సీంతంగ్.

మావ బాసతున్ దుస్రుర్ కరిలె అని దుస్రొక్ బాసన్ మరట్ కరిలె ఉండె మూంద్ లిపినె చుడ్డుక్ పుస్తక్ గిర్ లిహి కీసి మంతంగ్: అవెన్ పొరొ అహ్చ్‌తెకె అవ్ కోలె మాంతంగ్.

తెలుగు లిపితె:
గోండి-తెలుగు-ఇంగ్లిస్

ఇంగ్లిస్ లిపితె:
ఇంగ్లిస్-గోండి-తెలుగు

హింది లిపితె:
గోండి-హింది-ఇంగ్లిస్