తీర్-తీర్క్‌నంగ్ పుస్తక్

CIMG9410 (Large).JPG

ఇవ్ సమ్దొ పుస్తకున్ వాచి కీసి కరి కీమ్!


ఇవ్ పుస్తక్న పేజితగ క్లిక్ కీతెకె వాచి కియ్లె ఆన్‌లయిన్ వొపెన్ ఆంత.

 

 

 

ఇద్ పుస్తక్నగ చుడ్డుక్-చుడ్డుక్ వేసుడింగ్ మంతంగ్.

పూన పూనింగ్ వాచి కియ్వలిర్ సాటి చొకొట్ మంతంగ్.

 

 

 

ఇద్ పుస్తక్నగ మా కోయ కోయ్తుర్ కియ్వలిక్ సడ్క్‌ లిహి కీసి మంతంగ్.

 

 

 

ఇద్ పుస్తక్నగ మా కోయ కోయ్తుర్ వెహ్తంగ్ వేసుడింగ్ లిహి కీసి మంతంగ్.

 

 

 

ఇద్ పుస్తక్నగ మావంగ్ వేసుడింగ్ లిహికీసి మంతంగ్.

 

 

హెమన్‌డార్ప్‌ సాబ్ తొలె కోయ్తుర్గ మంజి లిహి కీతంగ్ పాటంగ్ ఆందుంగ్.

ఇవ్ పాటంగ్ వార్లె అని కేంజ్లె చొకొట్ మంతంగ్.