యేసున సినిమ

బగవంతన సరి బూలె మాసి, మాయ్నలిర్ పాప్నగ అర్సి, పాతడ్తగ సొంజెర్ మంతెర్ ఇంజెర్ సోంచ్ కీసి, బగవంతల్ ఇద్ దర్తురిత్ పొరొ తన్వొర్ మరిన్ సారి కీతొర్. వోర్ సమ్దొ పేన్క్‌నగటల్ బహన్ అలగ్ మత్తొర్? అని జగ్దునియతగ బోరె కియ పరొర్ ఆతంగ్ మయ్మతంగ్ కామ్క్ బహన్ కీసి తొహ్తొర్ ఇన్వలె ఇద్ సినిమ. ఇంకె వేరి పరిపంచమ్నగ 1,100 బాసన్తెర్ అదిక్ బాసనె ఇద్ సినమతున్ అనువాద్ కీతెర్. వెలె బాసనె అని వెలెటిర్ లోకుర్ సూడ్త సినిమ ఇంజెర్ చరిత్రగ నిల్త. ఇద్ సినిమతున్ 1979వ సాల్దగ తయర్ కీతెర్. బతి 2014 సాల్దగ మా కోయ బాసతె ఇదెన్ తయర్ కీతొమ్.

ఇదెన్ సూడ్సి, యేసు మా సాటి బతల్ కీతొర్ ఇన్వల్ కరి కీమ్.

యేసు

-

 • 2:07:53

  యేసు - పూరొ విడియొ

 • 8:08

  1 సురు అయ్వల్

 • 3:42

  2 యేసున జల్మ ఆయ్వల్

 • 2:15

  3 యేసున చుడ్డుర్-పాన్

 • 3:47

  4 యోహన్త కెయ్దె యేసు బాప్తిస్‌మ యేత్వల్

 • 2:22

  5 సయ్తన్ యేసున్ పరిక్స కియ్వల్

 • 3:07

  6 దర్మ గ్రంత్న వచన్ పూరె మాయ్వడున్ బారెతె యేసు వెహ్వల్

 • 1:02

  7 టెక్స వసులి కియ్వల్ అని పరిసయ వర్గతొన్ బారెతె నమున

 • 2:01

  8 మీన్క్ పియ్వల్ మయ్మత కార్య

 • 2:14

  9 యాయిర్త మియడ్ సాసి-నేండ్వల్ మయ్మత కార్య

 • 3:10

  10 యేసు సిస్యలిర్‌కున్ నేమి కియ్వల్

 • 1:02

  11 ఆసిర్‌వాద్ అని దుక్స

 • 3:38

  12 గుటత్ పొరొ వెహ్త బోద

 • 0:19

  13 కేంచి తాన్ పియ్సి తాక్వల్ ఆసిర్వాద్ యేత్వల్ ఆంతొర్

 • 2:56

  14 పాపెస్తల్ వెయ్లొన్ మాపి పుట్వల్

 • 0:43

  15 యేసున సేవ కియ్వలిక్ వెయ్లొక్

 • 1:56

  16 బాప్తిస్‌మ సియ్వల్ యోహన్ జేల్తగ అర్వల్

 • 2:18

  17 విజ వీత్వన అని విజత నమున

 • 0:55

  18 డివెత నమున

 • 1:58

  19 యేసు తుపాన్తున్ సిమ్-సమ్ కియ్వల్

 • 2:16

  20 యేసు వొరొన్గటల్ బూత్కున్ తెండ్సి పూడ్వల్

 • 2:29

  21 సియుంగ్ హజర్క్ మాందితున్ యేసు జేవున్ సియ్వల్

 • 1:23

  22 యేసు అసల్ బోర్ ఇన్వల్ గొస్టితున్ పేతురు వెహ్వల్

 • 1:45

  23 యేసున రూప్ మారివల్

 • 2:15

  24 బూత్ సోప్రె మాతొర్ కాండిన్ చొకొట్ కియ్వల్

 • 0:57

  25 యేసు పార్తనత్ బారెతె వెహ్వల్

 • 2:23

  26 విస్వాస్ అని పార్తనతున్ బారెతె బోద వెహ్వల్

 • 0:54

  27 పాప్నగ అరుస్వవలిర్ పొరొ సిక్స వాయ్వల్

 • 0:28

  28 బగవంతన రాజ్ మోవెర దానత నమునత్ మోడి మంత

 • 0:29

  29 యేసు పాపెస్తలిర్ సంగ మన్వల్

 • 1:57

  30 ఆరమ్న దివొసున్ నేటి ఉంది వెయ్లొన్ చొకొట్ కియ్వల్

 • 1:38

  31 సమరయ జాతితొర్ చొకొట్నొర్ మాయ్నన నమున

 • 1:44

  32 బర్తిమయి ఇన్వల్ గుడ్డిన్ యేసు చొకొట్ కియ్వల్

 • 2:21

  33 జకయన రోన్ యేసు ముకమ్ కియ్వల్

 • 0:42

  34 యేసు తన్వ మరన్తున్ బారెతె వెహ్వల్

 • 1:10

  35 యేసు యెరుసలెమ్ నేంగ్లె తయరి కియ్వల్

 • 1:00

  36 యెరుసలెమున్ సూడ్సి యేసు ఆడ్వల్

 • 1:51

  37 మందిర్తల్ బేపరిదార్కున్ యేసు పూడి సియ్వల్

 • 0:45

  38 హుండితగ రాండె వెయ్లొ వాడ్తంగ్ కొతంగ్

 • 0:59

  39 పెదొల్క్ సవల్క్ పూసి కియ్వల్

 • 1:50

  40 వాయుట్నుర్ బటెయ్-దార్క్‌న నమున

 • 0:58

  41 మహ రాజన్ టెక్స దొహ్వల్ గొస్టి

 • 2:55

  42 సిస్యలిర్ సంగ యేసు ఆక్రిత జేవున్ కియ్వల్

 • 2:29

  43 పొరొడ కమ్రతగ వెహ్త బోద

 • 4:22

  44 యేసున్ పియ్సి వోయ్వల్

 • 2:23

  45 యేసు టావ సెలొర్ ఇంజెర్ పేతురు లబడ్ వెహ్వల్

 • 1:58

  46 యేసున్  పంచ్నుర్ చెహ్టెంగ్ కీసెర్ సవల్క్ పూసి కియ్వల్

 • 1:43

  47 పిలాతున్ మునె యేసు నిల్వల్

 • 1:24

  48 హేరొదున్ మునె యేసు నిల్వల్

 • 2:56

  49 యేసున్ మరన్త సిక్స వాట్వల్

 • 3:34

  50 యేసు మొదున్ కాంచి వోయ్వల్

 • 2:49

  51 యేసున్ మొద్నగ మోలనె పాసి టాంగి కీసి జక్వల్

 • 0:56

  52 యేసునంగ్ పాంగుకున్ సాటి సిపాయిర్ చిటింగ్ వాట్వల్

 • 1:06

  53 యేసున వాలె మొద్నగ పాటితున్ పాయ్వల్

 • 1:39

  54 గల్తి కీతుర్కున్ మొద్నగ మోలనె పాసి టాంగి కీసి జక్వల్

 • 1:45

  55 యేసున మరన్ ఆయ్వల్

 • 2:00

  56 యేసున కూర్దున్ బండత బుయరితగ ఇర్వల్

 • 1:28

  57 వీచ్న బుయరితగ దూతల్ దిస్వల్

 • 1:22

  58 కాలి మన్వల్ వీచ్

 • 1:55

  59 యేసు పర్బు తన్వుర్ సిస్యలిర్‌కున్ దిస్వల్

 • 1:15

  60 యేసు మల్సి స్వర్గ్‌నగ సొన్వల్

 • 5:40

  61 యేసున్ బారెతె కరి కీక ఇంద్కితె నీ సాటి కబుర్

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.