ఇద్ మా బాసత ఇంటర్‌నెట్న రోన్ ఆందు!

ఇద్ వెబ్ సయ్ట్ సిరిప్ మా కోయ-కోయ్తుర్ సాటినె తయర్ కియ్వల్ జర్గ్‌త. వాయ్వలిక్ పిడినుర్ సాటి మావ కోయ బాసతున్ రాకి కీసి ఇరన. మావ బాసతున్ మరుంగ్వలిర్ చుడుక్-డగుక్ మరుంగ్వక్ మందన ఇన్వలె ముకె ఉదెస్ ఆందు. బగవంతల్ మాకున్ సీత ఇద్ బాసతున్ మరుంకట్ తె బవిసత్నె ఉంది నేటి మరట్ ఎస్టి, ఆదివాసిర్ ఆందుమ్ ఇతెకె గిర్ బోరె నమ్ముర్. మావంగ్ హకున్ వాప్రి కియ పర్వట్.

ఇద్ వెబ్ సయ్ట్‌నగ మా బాసతున్ బారెతె వెలె చీజ్క్ మంతంగ్. అవ్ బవ్-బవ్ ఇత్తెకె డిక్సనిరి, దుస్రొక్ బాసంగ్ కరియన్ సాటి గోండి బాసత పుస్తక్, మావంగ్ సడ్క్, మావంగ్ వేసుడింగ్, మావంగ్ పాటంగ్, దుస్రొక్-దుస్రొక్ మావంగ్ పుస్తక్ అని విడియొంగ్ గిర్ మంతంగ్. ఇవ్ సమ్దొ సూడ్సి, కరి కీసి ఇదెన్ బారెతె దుస్రుర్‌కున్ గిర్ వెహన ఇంజెర్ కోరంతొమ్.

ఇవ్ బూడ్నంగ్ పోటొనగ బదె ఉందితున్ అహ్చ్‌తెకె అదెన్ బారెతె ఉండె అదిక్ సమచార్ మన్వల్ జాగతగ వోంత.

mavur muke valir

మావుర్ ముకె వాలిర్

ma basatun barete

మావ బాసతున్ బారెతె

mavang photong

మావ సమజ్నంగ్ పోటొంగ్

vachi kiyan sati

వాచి కియన్ సాటి

kenjan sati

కేంజన్ సాటి

kenjle

సూడన్ సాటి

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.