సడ్క్

దునియతుర్ సమ్దిర్‌గటల్ అదిక్ మా లోకుర్కున్ పేన్క్ మందంతంగ్. తెత్తిస్ కోటి (33,00,00,000) పేన్క్ మంతంగ్ ఇంజెర్ పెద్దొల్క్ వెహంతెర్. ఇవ్ సమ్దొ పేన్కున్ సాటి సాల్ మెన్ ఇత్తెకె, దహ-పంద్ర రోజ్కున్ ఉంది సడ్ తుంగ్సెరెన్ మందంతెర్. ఇవ్ సడ్కున్ చొకొటె తొత్తల్ జర్గుసీసెర్, రీతి-రివజ్ నేకింగ్ పియ్సి తాక్సెర్ మంతెర్. నమునతున్ దురడి, చెయ్త్-బీమనంగ్ మర్మింగ్, బావెయ్తున్-పెర్సంగ్ పేన్క్, రెయ్సి తిన్వల్, బూడ్-బావెయ్-పిర్ పేన్క్, ఆకడి, పోర, నొవొంగ్, సర్కారి దస్ర, పేన్క్‌న దస్ర, దివడి, సంకరాత్రి, పూస్ పేన్క్ , దురడి అని బావెయ్ పేన్క్ ఈతంగ్ ఉండె వెల్లె సడ్క్ తుంగంతెర్.

ఇవెన్ బారెతె దుస్రుర్, “మీ కోయ్తుర్ తెత్తిస్ కోటి పేన్క్‌న సేవ కీసెర్, ఇచ్చొంగ్ వెలె సడ్క్ తుంగంతెర్. బతి బారి సుద్రె మాసెర్ సెల్లుర్?” ఇంజెర్ కహితుర్ పూసి కీంతెర్. అహన్ పూసి కియ్వలిర్‌కున్ మావ సమజ్నుర్ బద్ తరికతె సుద్రన్ ఆసి జవబ్ సియ పర్కట్ ఇంతి? సెలెకె బద్ తరికతె బహన్ మావ పిస్వల్ మారితెకె మావ సమజ్నుర సుద్రన్ ఆంత ఇంతి? ఇదెన్ బారెతె సోంచ్ కీకి ఇంజెర్ కోర్సెర్ మంతొమ్.

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.