మావ బాసతున్ బారెతె

ఇవెనల్ బద్ తెర్ ఉంది పోటితున్ క్లిక్ కీతెకె, ఆతంగ్ ఉండె వెలె పోటొనగ వోంత

మావ తొల్లెత లిపి​​

వెలె బాసంగ్ కరియన్ సాటి

కోయ (గోండి) డిక్సనరి

ఆన్‌లయిన్ డిక్సనరి

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.