సత్తె బగవంతన్ కరి కీకట్

ఇద్ పుస్తక్‌నగ కలి బహన్ రచె మాత? మాయ్ననగ జీవ బగటల్ వాత? ఇంకె వేరి బోరె కాలమ్కున్, టేమున్ బారి బద్లి కియ పర్సెర్ సెల్లుర్? ఇగె బారి పిసెర్ మంతట్? సాత పెజె బగ దాంతట్? కలి గడి కీతొర్ వోర్ సత్తె బగవంతన్ కరి కియ్లె పరిపంచమ్నగ మన్వలిక్ దర్మనంగ్ గ్రంత్‌క్నల్ ముకె గున్క్ ఇగె లిహి కియ్వల్ జర్గ్‌త. 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.