పెందొంగ్

Funny story man Gunjala 03.jpg

పాల్ద్ రొపొ పాల్ బద్ పాల్ డగుర్?

 బెయెన పాల్

పుంగడ్ రొపొ పుంగర్ బతత పుంగర్ డగుర్?

 కాపుస్న పుంగర్

కాయత్ రొపొ కాయ బతత కాయ డగుర్?

 మాయ్నన కాయ

సమ్దుర్త్ రొపొ సమ్దుర్ బద్ సమ్దుర్ డగుర్?

 పుర్క

పియల్ మీండంత నర్క నిలంత బతల్?

 దడ్మి

చహ దామ్డింగ్ చహ్తెర్ కురంగ్-పడ్డంగ్ దొహ్తెర్.  అవ్ బవ్ ఆందుంగ్?

 తేర్యవేలి-తేర్యంగ్

మూంద్ పెట్టింగ్ బార బొమ్క్‌. బతల్ ఆందు?

 జతుర్

కార్యల్ మూర చహ్క్ తింత. బతి యేర్ సూడ్సి నిలంత. అద్ బతల్?

 చెపుల్

కుప్ప గుడ్సెంగ్ వంజి జాలింగ్. బతల్ ఆందు?

 మొసొర్

కోర్డొ కుహితె కలె బొమ్లె మంతొర్. ఇత్తెకె బతల్?

 కసటి

చుడ్డుర్ మన్నెకె పోండంత. డగుర్ ఆతెకె బొంగ్డల్ మందంత. బతల్?

 వెద్దుర్

పొర్రొ గూడ బూడ్ మొసొక్ ఇత్తెకె బతల్?

 హిరుక్

నొవ్ లాక్ కాడి నెట్‌క్సి వర ఇత్తెకె బతల్?

 తల్లదంగ్ కెల్క్ కటింగ్ కియుస్వల్

మెసెల్ బండత్ బూడ్ పెసెల్క్ పిరంతంగ్ ఇత్తెకె బతల్?

 హాబర్-సుకుక్

ఇట్ట ముచుక్ మిండ వసొ ఇత్తెకె బతల్?

 కావడ్ కెహ్వల్

చుడుర్ పిటతంగ్ రోన్ మెన్ బూరంగ్ ఇత్తెకె బతల్?

 డివె

సొన్ సొన్ బోడ్క, నన వాసి  సేడ్క ఇత్తెకె బతల్?

 ఇరుక్ రాల్వల్ గారంగ్ ఆయ్వల్

సొన్నెకె డుమల్ దాంతెర్. వానెకె రుమల్ దొహ్చి వాంతెర్.  వూర్ బూర్ ఆందిర్?

 లెహెంగ్

వోన మేందుడున్ వోరె పాయ్వల్ ఇత్తెకె బతల్?

 కడ్ అని మిన్దింగ్

దాంతొర్-వాన్తొర్ బతి బోనయ్ కొజి అరొ ఇత్తెకె బతల్?

 ఆక్డ

సొన్ సొనెకె చుట్‌క్నె తూరంత బతల్?

 ఊచ్

బోడ్కల్ గుట్టతగ కుర్స్ మేయంత బతల్?

 మయ్జ

కుర్స్ వితంత పాల్ తురంత బతల్?

 జత్త అని పిండి

సమ్దొ వేంత బతి మచ్చన లంగుటి వేయొ బతల్?

 సారి

లహ్క్-లహ్క్ తింత చుననయ్ పెల్కంత బతల్?

 తడ్మి అని నీర్

పియల్-పోడ్ద్ కేడ వెలియంత. పొద్రెక వాసి కొత్త  అచ్చొర్ జాగతగ మన్వల్ బతల్ ఆందు?

 గాయ్కిన బెడ్డె

సొనెకె సమ్దొ పెజె మల్సి సూడంతంగ్,  బతి ఉంది మాత్రమ్ సూడొ బతల్?

 పెన్నె

మూర బొక్కతున్ వహంత.  బొక్క పియతున్ వహంత ఇతెకె బతల్?

 కొర్, మేస్ అని కొర్ పిలంగ్

కచ్చి బెడ్డె టిడింగ్ ఇత్త.  సోమన కోంద చతక్‌ నిల్త ఇత్తెకె బతల్?

 బాండె అని మావ్

ఆతి ఇనెకెన్ లంగ్ ఆయ్వలిక్ అని మామ ఇనెకెన్  కరుమ్ ఆయ్వలిక్ బతంగ్?

 సివ్లింగ్

పియ్క ఇంజెర్ బచ్చొర్ పర్పెడె మాతెకె గిర్ సాప్డె మాయొ  బతి సిరిప్ మొసుడెనె సాప్డె మాంత. అద్ బతల్ ఆందు?

 వాస్ (గాడి)

మేయ్వల్ ఇచుసి బతి ఆడ్వల్ గుట్ట పూరొ రోంజంత.  అద్ బతల్ ఆంద్?

 బాండె

కడ్క్ బోడలిక్ మందంతంగ్ బతి రకెసల్ ఆయొర్. తలతల్ పోయ  పెసియంత బతి బూత్ ఆయొర్. సరసర వితంత  బతి తరస్ ఆయొ. నిమె బతల్ ఆంద్ ఇంతి?

 రేల్ గాడి

మువిర్ తాదల్-తముర్ రాత్-దిహ అవివక్నె  తాక్సెరెన్ మందంతెర్.  వూర్ బూర్ ఆందిర్?

 గడితగ మన్వలిక్ మూంద్ కాటంగ్

రోన్-రచ్చ తిరియంత మూలతె వాసి ఉద్దంత. అద్ బతల్?

 కెయ్సర్

మమొట్ యేడ్విర్ తాదల్-తముక్ వొరొర్-వొరొర్ మతెకె వెహ పర్వి బతి  మీరె మాసి మత్తెకె వెహంతి. మమొట్ బూర్ ఆందుమ్?

 కమల్ పట్టి

రోన్ పూరొ వేడ్చి సీసెర్ తన్వ తనయ్ మింగ్వల్ బతల్ ఆందు?

 హోమ్ బత్తి

ఆకి మరుమ్ బాకి

 సాప

ఇచుర్స కాండి వెలుక్-వెలుక్ కడంతొర్

 సుయ్

ఉంది సీసతగ రెండ్ రంక్ మదంతంగ్

 మేస్

గుస్రల్ గుటద్గ పద్ది కూడంత

 డాడి పుర్కి

చుడ్డుస కాండిన్ నడిమెన్ గాగ్రంగ్

 సడయి మొరొల్

చుడ్డుస కాండిన్ రగ్గల్ రుమల్

 కొహ్క

నరుమ్సెర్ మదాంత బతి కడ్క్ ముహొ

 మీన్

నొవ్ లాక్న ఉంది దర్వజ

 ఆడె

పుతిత్ బౌతల్ ఊతింగ్ తిరియంతంగ్

 కల్

మునె-మునె కుర్స్ వితంత పెజ్జెయ్ పాల్ తురంత

 జత్త

మొట మొట గర్ పోడ్తె

 గూసి

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.