డండరి

మా లోకుర్కున్ సాల్ పూరొ హర్ మహిన ఉంది-రండ్తెర్ సడ్క్ మందన్తంగ్. అవ్ సమ్దొ సడ్క్‌నగటల్ డగుర్ సడ్ దివడి. పద్మల్ పూరి కాకొ అని రావుడ్క్ ఇన్వలిక్ పేన్కున్ సేవ కియ్లె, కోడల్, మల్ బూరనె తయర్ కీతంగ్ టోపింగ్, రోకలిక్, జన్వర్‌తంగ్ తోల్క్, పర, వెట్టె, తుడుమ్, డప్క్ అని చచ్చొయ్ కోలన పూజ-పతెర కీంతెర్.

బోగిత్ నేటి గుసడ్క్ అని దిక్డియలిర్ యేసెల్క్ యేతంతెర్ అని కోలబోడి ఆనల్ వేరి అవ్ పేన్క్‌న పూజ కీసెర్ యేంచెర్ మందంతెర్. గుసడ్క్ అని దిక్డలిర్ అవ్ దివొస్క్‌నగ అవ్ పేన్క్‌న ద్యాన్‌తె యేర్ తుంగ్వక్ మంజెర్, బావ్-బక్తి కీసెర్ మందంతెర్. అవ్ దివొస్క్‌నగ మా లోకుర్ డండరి పియ్సి దుస్రొ నాటె సొన్వల్, అద్ నాట్నుర్ తమ్గ వాయ్వల్ జర్గంత. ఇద్ తీర్దె ఉంది నాట్నుర్ ఉండె ఉంది నాట్నుర్‌కున్ మాన్-పాన్ కియ్వల్ బెయ్ చొకొట్ తాక్సెర్ మంత. బతి ఇవ్ మావంగ్ పేన్కున్ దుస్రొక్ జాతినుర్ మునె అని సర్కార్‌తున్ అదికారిర్ మునె బస్కె ఇత్తెకె అస్కె, యెహ్వక్ మత్తెకె అవ్ పేన్క్‌న నేకి-బదితున్ అని అవెన విలువతున్ కాబాడ్తుర్ ఆంతట్. ఇదెన్ బారెతె పటి కియ్వక్ మత్తెకె, "కల్దున్ సాటి అని కొత్తన్ సాటి వూర్ తమ్వంగ్ పేన్కున్ యెహంతెర్" ఇంజెర్ దుస్రొక్ జాతినుర్ ఇన్లె మోక సీతుర్ ఆంతట్. అదెన్ సాటి మావంగ్ కోయ గన్-గోత్నంగ్ పేన్క్‌న విలువతున్ రాకి కియన ఇంజెర్ కోర్సెర్ మంతొమ్.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.