మావ కోయ పర్జ

తెలంగాన రాస్టమ్ ఆయ్వక్ మనెకె కోయ్తుర జనొబ 2,75,000 ఆంధ్రపర్దెస్‌నగ మత్త. మొదొడ ఆదిలాబాద్ జిలతగ లగ్-బగ్ 1,74,649 మాంది కోయంగ్ వడ్క్‌వలిర్ మత్తెర్. ఇంకె ఉండె అదిక్ జనొబ బడె మాసి మందర్. బారత్ దేస్నంగ్ ఉండె కహి రాస్టల్‌క్నగ మా కోయ్తుర్ మంతెర్. పూరొ బార కాన్‌దానుర్కున్ మీరి కీసి లగ్-బగ్ ఉంది కోటి వీస లాక్ (1,20,00,000) జనొబ  మంతెర్. మా లోకుర్ సమ్దిర్ గిర్ పూనుర్ బోరె సొత్తెర్ ఇత్తెకె వూర మాన్-పాన్ వెలె చొకొట్ కీంతెర్. మావ బాస, రీతి-రివజ్, కాయ్దంగ్-కానునింగ్, పూజంగ్-పతెరంగ్, సడ్క్ తుంగ్వల్ దుస్రొక్ బాసనుర్గటల్ అలగ్ మందంతంగ్. కలితగ మన్వల్ సమ్దొత పూజ-పతెర కీంతెర్. అదెన్ సాటి మా కోయ్తుర దర్మతున్ ఆదివాసి కోయ/గోండి దర్మ ఇంజెర్ కేయంతెర్. 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.