పార్తన-వింతి కియ్లె

ఇవ్ పూనంగ్ పాటంగ్ కేంచి, యేసుయె కలిగడి కీతొర్ జీవతొర్ మాల్కల్ ఇంజెర్ కరి కీసి, యేసున బావ్-బక్తితగ మిరట్ బడె మాయన ఇంజెర్ ఇగె ఇర్తొమ్.

 

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.